Meteo Dipatmen Impruvum Vanuatu Saeklon Traking Map

‘Vanuatu Meteorological Service’ depatmen blong kavman i rere finis blong jenisim saeklon traking map blong Vanuatu blong mekem i kam moa gud bitim blong fastaem.

Naoia oli stap mekem ol konsaltesen finis raon long Vanuatu blong karem tingting blong pipol …

continue reading