Meteo Dipatmen Impruvum Vanuatu Saeklon Traking Map

‘Vanuatu Meteorological Service’ depatmen blong kavman i rere finis blong jenisim saeklon traking map blong Vanuatu blong mekem i kam moa gud bitim blong fastaem.

Naoia oli stap mekem ol konsaltesen finis raon long Vanuatu blong karem tingting blong pipol …

continue reading

Israel emi Sendem ‘Humanitarian Aid’ long Vanuatu

Israel emi kontiniu blong sendem ‘humanitarian aid’ long Vanuatu mo las manis oli sendem ol spesel kaikai blong sapotem olgeta we saeklon Pam i bin kilim nogud olgeta.

Aid ia emi ol kaikai we i rij long ‘nutrients’ mo helti …

continue reading